Projects

โฮมออฟฟิศ สุขุมวิท 4.5 ชั้น ที่เป็นการผสม
ผสานรูปแบบการทำงาน และการพักอาศัย
เข้าด้วยกัน ตั้งอยู่ในซอยที่มีความเป็นส่วนตัว

4 UNITS
2024
Under Construction

โฮมออฟฟิศ อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์
และบ้าน ในที่เดียวกัน ความสูง 6 ชั้นพร้อม
ดาดฟ้า และลิฟต์ส่วนตัว

2 UNITS
2023
Under Construction

HOF
UDOMSUK
 

โฮมออฟฟิศ 3.5 ชั้น พร้อมลิฟต์ส่วนตัว
ใกล้รถไฟฟ้าสายสุขุมวิท พื้นที่สามารถปรับ
เปลี่ยนเพิ่มเติมได้ในอนาคต

7 UNITS
2019
Sold Out

HOF
SUKHUMVIT
101/1

โฮมออฟฟิศ สุขุมวิท 3.5 ชั้น ที่เป็นการผสม
ผสานรูปแบบการทำงาน และการพักอาศัย
เข้าด้วยกัน ตั้งอยู่ในซอยที่มีความเป็นส่วนตัว

19 UNITS
2015
Sold Out

Register

About Uni-Living

UNI-Living is the new generation of developer. We are a group
of experts sharing the same worldview as our customers.
We excel in handpicking real estate investments and
handcrafting intricately detailed design of a thoughtful living
for people, business, and communities. We do not promote
real estate development. We promote quality living through
real estates and products that we believe will improve
people’s lives.

“IMPROVING LIVES, APPRECIATE LIFE”

About Owners

UNI-_Images_Owners_01

สรกิจ กิจเจริญโรจน์ (ม่อน)

ผมเป็นสถาปนิกที่เชื่อในเรื่องคุณค่าของการออกแบบมาก
ผมเชื่อมั่นมากๆ ว่างานออกแบบที่ดีจะทำให้คุณภาพในการ
ใช้ชีวิตของผู้คนดีขึ้นได้ เป็นความเชื่อที่ตัวเองใช้ยึดถือมา
ตลอดระยะเวลาการทำงานในวิชาชีพสถาปนิกมาตลอด 13
ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เรียนจบจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาจนถึงการก่อตั้งบริษัทออกแบบ
ของตัวเองที่ชื่อว่า IF (Integrated Field) จนมาถึงจุดหนึ่ง
ที่เราเริ่มมองเห็นความเป็นไปได้ของการเป็นมากกว่าแค่เพียง
ผู้ออกแบบ จึงได้เริ่มลองพัฒนาโปรเจคของตัวเองขึ้นมาที่
มุ่งเน้นที่จะนำเสนอโปรดักซ์ที่แตกต่างไปจากท้องตลาดด้วย
การนำเอาดีไซน์มาเป็นหัวใจหลักของโปรดักส์ร่วมกับเพื่อน
ร่วมทีมที่มีเป้าหมายที่เหมือนกันกับเรา และได้มาร่วมเป็น
Partner อีก 2 คน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่แตกต่างกัน
ที่จะสามารถเข้ามาเติมเต็มมุมมองให้โปรดักส์ออกมาสมบูรณ์
แบบที่สุดภายใต้บริษัท UNI-Living

UNI-_Images_Owners_02

วรวุฒิ เอื้ออารีมิตร (กวง)

เป็นเพื่อนสนิทจากรั้วมหาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นหนึ่งใน
Partner ที่เปิดบริษัทออกแบบร่วมกันในนาม IF (Integrated
Field) มาร่วมกันร่วม 11 ปี และด้วยความสนใจของกวง
ในเรื่องของเมืองและการพัฒนาคุณภาพของเมือง กวงจึงได้
ตัดสินใจไปศึกษาต่อ ปริญญาโททางด้าน Construction and
Real Estate ที่ เมือง Berlin ประเทศ Germany และเป็นที่ที่
ทำให้ได้มีโอกาสมองเห็นความต้องการและบทบาทของตัวเอง
มากขึ้นว่าตัวเองจะสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและ
เมืองได้ในทางไหนบ้างและรู้สึกว่านอกจากมุมนึง ที่เป็นเพียง
แค่คนที่แก้ปัญหาและออกแบบให้กับโจทย์ที่ได้รับมาจากลูกค้า
จึงคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะผันตัวเองกลายเป็นผู้ริเริ่มและ
สร้างโจทย์เหล่านั้นขึ้นมาบ้าง จากปัญหาที่เห็นและโอกาสที่มี
โดยที่ไม่ต้องรอให้มีใครมาบอกให้ทำจะขออาสาเป็นผู้ริเริ่มทำ
ตรงนี้เอง ด้วยความเชื่อของกวงและความตั้งใจที่อยากจะ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเมืองของผู้คนที่ตรงกัน กวงจึงได้
เข้ามามีบทบาทเข้ามาทำหน้าที่หลักเป็นผู้ดูแลการออกแบบ
โปรดักส์ของ UNI-Living

UNI-_Images_Owners_03

บุญชนะ มนต์ชัยตระกูล (เช่)

เป็นผู้ที่เข้ามาเติมเต็มบทบาทในเรื่องของมุมมองของการ
ลงทุน เช่เป็นคนที่มีความสนใจเรื่องการลงทุนในหลากหลาย
สาขามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของที่ดิน จึงได้ไป
ศึกษาต่อปริญญาโท สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE)
คณะพาณิชยศาสตร์และบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จากนั้นจึงได้นำเอาความรู้ที่ได้ศึกษามาเริ่มลงทุนด้วยตัวเอง
ในอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภทด้วย ประสบการณ์และ
ความสนใจในมุมมองการลงทุนที่ผ่านมาของเช่ทำให้เราได้มุม
มอง อีกด้านที่มากกว่าแค่เรื่องของ ดีไซน์ คุณภาพชีวิตและ
การอยู่อาศัย แต่นั้นหมายถึงเรื่องของมุมมองในเรื่องของ
การลงทุนและความคุ้มค่า เช่ได้นำประสบการณ์และความรู้
ในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เข้ามาเสริมให้โปรดักส์มีความ
สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องของการมองหาทำเลที่มี
ความเหมาะสมพร้อมที่จะเติบโตไปตามเมืองที่กำลังโตขึ้น
และในเรื่องของการมองหาทิศทางของการออกแบบโปรดักส์
ที่มีโอกาสที่จะเติบโต และสร้างผลลัพธ์ที่งอกเงยต่อไปได้ใน
อนาคตของ UNI-Living

Projects

4 UNITS
2024
Under Construction
2 UNITS
2023
Under Construction

HOF UDOMSUK

7 UNITS
2019
Sold Out

HOF SUKHUMVIT 101/1

19 UNITS
2015
Sold Out

Register

About UNI-Living

UNI-Living is
the new generation
of developer.

We are a group of experts
sharing the same worldview
as our customers.

We excel in handpicking real estate
investments and handcrafting intricately
detailed design of a thoughtful living for
people, business, and communities.

We do not promote
real estate development.
We promote quality living through
real estates and products
that we believe will
improve people’s lives.

“IMPROVING LIVES,
APPRECIATE LIFE”

About Owners

UNI-_Images_Owners_01

สรกิจ กิจเจริญโรจน์ (ม่อน)

ผมเป็นสถาปนิกที่เชื่อในเรื่องคุณค่าของการออกแบบมาก
ผมเชื่อมั่นมากๆ ว่างานออกแบบที่ดีจะทำให้คุณภาพในการ
ใช้ชีวิตของผู้คนดีขึ้นได้ เป็นความเชื่อที่ตัวเองใช้ยึดถือมา
ตลอดระยะเวลาการทำงานในวิชาชีพสถาปนิกมาตลอด 13
ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เรียนจบจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาจนถึงการก่อตั้งบริษัทออกแบบ
ของตัวเองที่ชื่อว่า IF (Integrated Field) จนมาถึงจุดหนึ่ง
ที่เราเริ่มมองเห็นความเป็นไปได้ของการเป็นมากกว่าแค่เพียง
ผู้ออกแบบ จึงได้เริ่มลองพัฒนาโปรเจคของตัวเองขึ้นมาที่มุ่ง
เน้นที่จะนำเสนอโปรดักซ์ที่แตกต่างไปจากท้องตลาดด้วย
การนำเอาดีไซน์มาเป็นหัวใจหลักของโปรดักส์ร่วมกับเพื่อนร่วม
ทีมที่มีเป้าหมายที่เหมือนกันกับเรา และได้มาร่วมเป็น Partner
อีก 2 คน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่แตกต่างกัน ที่จะสามารถ
เข้ามาเติมเต็มมุมมองให้โปรดักส์ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด
ภายใต้บริษัท UNI-Living

UNI-_Images_Owners_02

วรวุฒิ เอื้ออารีมิตร (กวง)

เป็นเพื่อนสนิทจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ด้วยกัน อีกทั้งยังเป็นหนึ่งใน Partner ที่ร่วมเปิด
บริษัทออกแบบร่วมกันในนาม IF (Integrated Field)
มาร่วมกันร่วม 11 ปี และด้วยความสนใจของกวงในเรื่องของ
เมืองและการพัฒนาคุณภาพของเมือง กวงจึงได้ตัดสินใจไป
ศึกษาต่อ ปริญญาโททางด้าน Construction and Real
Estate ที่ เมือง Berlin ประเทศ Germany และเป็นที่ที่
ทำให้ได้มีโอกาสมองเห็นความต้องการและบทบาทของตัวเอง
มากขึ้นว่าตัวเองจะสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนและ
เมืองได้ในทางไหนบ้างและรู้สึกว่านอกจากมุมนึง ที่เป็นเพียง
แค่คนที่แก้ปัญหาและออกแบบให้กับโจทย์ที่ได้รับมาจากลูกค้า
จึงคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะผันตัวเองกลายเป็นผู้ริเริ่มและ
สร้างโจทย์เหล่านั้นขึ้นมาบ้าง จากปัญหาที่เห็นและโอกาสที่มี
โดยที่ไม่ต้องรอให้มีใครมาบอกให้ทำจะขออาสาเป็นผู้ริเริ่มทำ
ตรงนี้เองด้วยความเชื่อของกวงและความตั้งใจที่อยากจะ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของเมืองของผู้คนที่ตรงกัน กวงจึงได้
เข้ามามีบทบาทเข้ามาทำหน้าที่หลักเป็นผู้ดูแลการออกแบบ
โปรดักส์ของ UNI-Living

UNI-_Images_Owners_03

บุญชนะ มนต์ชัยตระกูล (เช่)

เป็นผู้ที่เข้ามาเติมเต็มบทบาทในเรื่องของมุมมองของการ
ลงทุน เช่เป็นคนที่มีความสนใจเรื่องการลงทุนในหลาหลาย
สาขามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของที่ดิน จึงได้ไป
ศึกษาต่อปริญญาโท สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (MRE)
คณะพาณิชยศาสตร์และบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จากนั้นจึงได้นำเอาความรู้ที่ได้ศึกษามาเริ่มลงทุนด้วยตัวเอง
ในอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภทด้วย ประสบการณ์และ
ความสนใจในมุมมองการลงทุนที่ผ่านมาของเช่ทำให้เราได้มุม
มอง อีกด้านที่มากกว่าแค่เรื่องของ ดีไซน์ คุณภาพชีวิตและ
การอยู่อาศัย แต่นั้นหมายถึงเรื่องของมุมมองในเรื่องของการ
ลงทุนและความคุ้มค่า เช่ได้นำประสบการณ์และความรู้ในเรื่อง
ของอสังหาริมทรัพย์เข้ามาเสริมให้โปรดักส์มีความสมบูรณ์
แบบมากยิ่งขึ้น ทั้งเรื่องของการมองหาทำเลที่มีความเหมาะสม
พร้อมที่จะเติบโตไปตามเมืองที่กำลังโตขึ้น และในเรื่องของ
การมองหาทิศทางของการออกแบบโปรดักส์ที่มีโอกาสที่
จะเติบโตและสร้างผลลัพธ์ที่งอกเงยต่อไปได้ในอนาคต
ของ UNI-Living

UNI-Living Co.,Ltd.
37, Wachiratham Sathit51,
Sukhumvit 101/1 Rd.,Bang Chak,
Phra Khanong, Bangkok, 10260
©2023 UNI-Living Co.,Ltd. , All Rights Reserved.